Simon Benetton (Itália)  Deabru Beltzak «The Wolves» (País Basco)